Өршөөлийн эрх зүйн зохицуулалт түүний үр дагавар

Бүтээлийн тайлбар

Өршөөл үзүүлэх институт нь аливаа эрх зүйн үзэгдлийн нэгэн адил өөрийн гэсэн эрх зүйн түүхэн уламжлалтай. Өршөөл үзүүлэх институтыг судалсан гадаадын эрдэмтэн судлаачид түүнийг маш эртний уламжлалтайг тэмдэглэжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч