Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэж буй гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, криминологийн асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүгийн хуульд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан, нийгэмд аюултай, эс үйлдэхүйг хүүхдийн гэмт хэрэг гэж тодорхойлж болно. Хүүхдийн гэмт явдал гэж тухайлсан нутаг дэвсгэрт, тодорхой цаг хугацаанд хүүхдийн үйлдсэн гэмт хэргүүдийн нийлбэр цогцыг хэлнэ.

Контентын хэсгээс