Мөрдөн байцаалтын ажиллаганд тавих прокурорын хяналт онол практик

Бүтээлийн тайлбар

“Прокурорын хяналт’’-ыг хэл бичгийн найруулга зүйн бүтцээс нь авч үзвэл “прокурор”, “хяналт” гэсэн хоёр үгний нийлбэрээс бүтэж байгааг харагдуулах авч энэ нь нэг талаас, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч субъект, нөгөө талаас, түүний хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх үйл ажиллагааны чиглэл, хэлбэрийн тухай ойлголтыг баггаасан гүн гүнзгий агуулгатай ойлголт байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч