Насанд хүрээгүй этгээдийг хэв журмын зөрчил, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох ажиллагаанд цагдаагийн байгууллагын оролцоо, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын үндсэн хуулийн "Хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх"эрхэм зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хүний төлөө хандлага, иргэний амар тайван ажиллаж, хөдөлмөрлөх, аюулгүй орчинд амьдрах асуудал чухал бөгөөд тэр нь хүний оюуны болон материаллаг баялгийн бүтээмж, хөгжлийн хурдцын бодит нөхцөл болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч