Эмэгтэйчүүдийн үйлдсэн гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөл ба тэдэнд хорих ял эдлүүлж буй нөхцөл байдал, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсад нийслэл хот болон хөдөө орон нутагт үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн гаралт өсч, гэмт хэргийн бүтэц, шинж чанарын эрс өөрчлөлт гарч, шинэ төрлийн гэмт хэрэг болох интернэт, цахим сүлжээ, хар тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэх, согтуугаар санаатай болон санамсаргүй хүч хэрэглэн гудамж талбайд үйлдэгдсэн танхайн гэмт хэрэг, шунахайн сэдэлтэй залилангийн гэмт хэрэг гэх зэрэг хүнд, онц хүнд гэмт хэргийн эзлэх хувийн жин нэмэгдэж, гэмт хэрэг үйлдэх арга нь улам нарийн, онц ноцтой зохион байгуулалтгай болж урьд өмнө нь сонсогдоогүй олныг цочирдуулсан гэмт хэрэг ихээр үйлдэгдэх боллоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч