Мал хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ба криминологийн үндсэн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Мал хулгайлах гэмт хэрэг нь бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн нэгэн бие даасан төрөл юм.

Контентын хэсгээс