Шашин төрийн хоорондын харилцаа ба түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдвийг сонгосноор шашин судлал төр ба сүм хийдийн харилцааг төр, улс төрийн бодлого нь шашин, сүм хийдэд хэрхэн яаж ямар зорилгоор нөлөөлдөг болох мөн шашин сүм хийд нь төр, улс төрийн бодлогод эргэж хэрхэн яаж, ямар зорилгоор нөлөөлдөг болох талаарх зохицуулалтыг улам боловсронгуй болгохын тулд энэхүү сэдвийг сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч