Мал хулгайлах гэмт хэргийн криминологийн шинж ба урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Хулгайч нартай бүх нийтээр тэмцэж. тэднийг илчлэхэд анхаарах, мэдээлэл өгөх, хэрэв хулгайчтай хуйвалдвал гэмт хэрэгт тооцон шийтгэдэг байжээ.Ял шийтгэлийн төрлийг олшруулж алийг нь хэрэглэхийг тодорхой заасан.Ял шийтгэл гэмт хэрэгтнийг шийтгэх зорилго тавиагүй эд материалын болон сэтгэл санааны хохиролыг бүрэн төлүүлж ямарч хохиролгүй болгоход чиглэж байв.

Контентын хэсгээс