Зээлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Үндсэн гэрээ нь: Ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэх мэт ямар ч төрлийн гэрээнд оролцогсдын эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлагын хэлбэр хэмжээг шууд тодорхойлон тогтоож харилцан тохиролцож, баталгаажуулсан байх агуулгыг илэрхийлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч