Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Зохион байгуулалттай гэмт хэрэг нь маш нарийн чанд төлөвлөгдөж үйлдэгддэг тул түүнийг илрүүлэн шийдвэрлэхэд ихээхэн төвөг бэрхшээлтэй байдаг нь дэлхийн улс орнууд болон сүүлийн үеийн манай орны практикаас харагдаж байна. Энэхүү үзэгдэл нь мэргэжилтнүүд төдийгүй улс орон иргэдийн сэтгэлийг зовоосон асуудалын нэг болоод байна.

Контентын хэсгээс