Гадаадын иргэн монгол улсын замын хөдөлгөөнд оролцох эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гадаадын иргэнйй зрх зүйн байдал гэдэг нь: Гадаадын иргэний Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эдлэх эрх, хүлээх үүрэг, хариуцлага, тэдгээрийн эрхийг хангах, бататгах тухай цогц ойлголт юм” хэмээн тодорхойлж болохоор байна.

Контентын хэсгээс