Хувь хүний орлогын албан татварын хууль, түүний тайлагналыг сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Татварын харилцаа нь төр, татвар төлөгчийн хүрээнд явагдана. Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан иргэнийхээ өмнө төрийн хүлээх үүрэг,

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч