Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Уг сэдвийг сонгосон үндэслэл үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн орчин хамгийн их өөрчлөлт шинэчлэлтэд өртдөг, динамик болоод байгааг нь ажигласан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч