Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн тоо эрс өсч, гэмт явдлын бүтцэд тооны ба чанарын үзүүлэлтийнх нь эзлэж буй хувийн жин асар их нэмэгдэж хүний амь нас эрүүл мэнд , өмчлөх эрхэд халдаж хор хохирол учируулах явдал түгээмэл болжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч