Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих эрх зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавьж буй эрхзүйн зохицуулалтын талаар судалгаа, шинжилгээ хийгдсэн талаар өнөөгийн байдлаар магистр, эрдмийн зэрэг горилсон бүтээл байхгүй бөгөөд зарим нэгэн эрдэмтэн доктор профессоруудаас бичсэн ном зохиол, гарын авлагад товчхон тусгагдсан байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч