Тулгуур эрхтний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсрох эрх, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Өмнө нь хүний эрхийн судлаачид хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тэгш эрх, ялгаварлан гадуурхал, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг асуудлыг хөндөж олон талын судалгаа хийж ирсэн боловч тулгуур эрхтний хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сурч боловсрох эрх болон түүний эрх зүйн зохицуулалтын талаар гүнзгийрүүлэн хийсэн судалгаа хараахан хийгдээгүй байсаар ирсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч