Телевизийн нэвтрүүлэг

Бүтээлийн тайлбар

Телевизийн нэвтрүүлэг нь тухайн нийгэм улс орныхоо хөгжлийг илэрхийлж байдаг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч