Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа хүүхдийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа нь хүүхдийн хүсэл сонирхол хэрэгцээ шаардлагаас илүү нийгэм сургуулийн эрх ашигт нийцсэн зохион байгуулалттай байгаа нь үр дүн, ач холбогдол багатай төдийгүй хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд нилээд бэрхшээл учруулж байна.

Контентын хэсгээс