Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бүртгэл, тайлагналын зарим асуудалууд
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 3.1.5-т ”үнэ цэнэ” гэж хөрөнгийн үнэлгээ хийсний үр дүнд тогтоосон хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн тухайн үеийн мөнгөөр илэрхийлэгдэх үнийн дүнг' хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч