Уул уурхайн ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл, түүнийг сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй-хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм. эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник технологи. ариун цэвэр. эрүүл ахуйн ара хэмжээ авах, эмчлэх сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагаа юм.

Контентын хэсгээс