Төрсний болон үрчлэлтийн бүртгэл түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Бүртгэлийг улсын бүртгэл, төрөлжсөн бүртгэл гэж ангилах бөгөөд Улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо нь иргэний улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлээс бүрдэнэ.

Контентын хэсгээс