Сургалтын менежментэд хувиарлагдсан мэдээллийн систем ашиглах боломж, зарим үр дүн

Бүтээлийн тайлбар

Биеэ даасан Өгөгдлийн баазын удирдах систем (ӨБУС)-тэй харилцаа холбооны сүлжээний зангилаануудаас бүрдэх системийг хуваарилагдсан өгөгдлийн бааз (ХӨБ) гэнэ.

Контентын хэсгээс