Нягтлан бодогчдын мэргэшүүлэх сургалтанд оролцогчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хүний нөөц гэдэг нь байгууллага дахь хувь хүмүүсийн туршлага, ур чадвар, мэдлэг, авъяас, хувийн шинж чанар, эрсдэл хүлээх чадвар, хүсэл тэмүүлэл зэргийг багтаасан ойлголт юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч