Веб дизайн

Бүтээлийн тайлбар

Веб хуудсыг HTML (Hyper Text Markup Language) хэлний тусламжтай хийдэг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч