Нийгмийн даатгалын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн улс орон бүр хүн амын бүтэц, тухайн орны хөгжлийн төвшин, онцлогоос хамаарч нийгмийн даатгалын эрх зүйн орчинг бий болгож ард иргэдийнхээ амьдралын баталгааг хангах нь төрөөс иргэдийнхээ өмнө хүлээх үүрэг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч