Баянзүрх дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн алдагдалын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

ЦШС-ний техникийн төлөв байдал болон түүний ашиглалтын түвшинг тодорхойлох чухал тоон үзүүлэлт бол цахилгаан эрчмийн алдагдал юм. Энэхүү алдагдлыг тодорхойлохын тулд юуны өмнө техникийн болон зүй бус алдагдлыг нарийвчлан тогтоох шаардлагатай.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч