Арилжааны банкуудын салбарын түвшинд хадгаламж ба зээлийн хүүгийн зөрүүг ойртуулах боломж судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банк нь мөнгөн хөрөнгийн илүүдэлтэй байгаа субьектээс хадгаламж, харилцах хэлбэрээр мөнгөн хөрөнгийг татан төвлөрүүлдэг ба мөнгөн хөрөнгөө хадгалуулж байгаа этгээдэд хүүний төлбөр төлдөг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч