Монгол улсын эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны зарчим, түүний эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

1992 онд батлагдсан Үндсэн хуульд хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдлүүлэх талаар Олон Улсын гэрээ, хүний эрхийн хөгжлийн өнөөгийн жишигт нийцсэн бүлэг оруулсан нь эрх зүйн ололт төдийгүй шинжилгээ, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх шаардлага... үндсийг тавьсан чухал үйл явдал болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч