Монгол улсын харьяат хүүхдийг гадаадын иргэнд үрчлүүлэх түүнд тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

1998-2015 оны 3-р сарын хамгийн сүүлийн судалгаагаар нийт монгол улсын харьяат хүүхдийг гадаадын иргэнд үрчлүүлсэн нийт тоо нь 1276 болно. Эдгээр хүүхдийн үрчлэгдэж явсанаар үрчилж авсан гадаадын иргэний улс оршин суугаа хаяг байгаа ч тухайн үрчлэгдсэн хүүхдийн хаана юу хийж байгаа нь тодорхойгүй түүнд тухайн хүүхдэд хяналт хамгийн сул муу байгаа болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч