Монгол улсын үндсэн хууль дахь хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэнд тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ажлын шинэлэг тал нь хүний эрх, эрх чөлөөний өнөөгийн эрх зүйн зохицуулалтыг нилээд дэлгэрэнгүй байдлаар судалж амьдралд хэрхэн нийцэж хэрэгжиж байгаа асуудлыг дэвшүүлж тавихыг хичээсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч