Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг хорих ял эдлэгсдээс барагдуулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19.1-д ’’Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” хэмээн тунхагласан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч