Гарын мөрний адилтгал, мэдээллийн автоматжуулсан станцыг зөөврийн байдлаар алслагдсан бүс нутагт ашиглах боломж нөхцөл

Бүтээлийн тайлбар

Гарын мөрний адилтгал, мэдээллийн автоматжуулсан системийн ажлын станцыг зөөврийн байдлаар алслагдсан бүс нутагт ашиглах боломж нөхцөл сэдвээр хууль зүйн магистрийн зэрэг горилсон дипломын ажил бичин, судалгаа хийх болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч