Уурхайн малтмалаас байгалийн зарим нөөцөд учруулсан хохирол ба эрх зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол орон газар зүйн байршил, уур амьсгалын нөхцөл, газар нутгийн гадаргын хэв шинж, экологийн тогтолцооны хувьд цөлжилтийн аюулд өртөх нэн эмзэг, чийг дутмаг, хуурай бүс нутагт хамаарагддаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч