Сэжигтний баривчлах арга хэмжээ

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү арга хэмжээг цагдан хорих таслан сэргийлэх шаардлагатай уялдуулан авч үзвэл сэжигтэнг хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтаас оргон зайлах, хэргийн бодит үнэнийг тогтооход саад учруулах, дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс сэргийлэх зорилгоор авагддаг арга хэмжээ хэмээн үзэж болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч