Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийн өмгөөлүүлэх эрхийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрх, эрх чөлөөний салшгүй нэг хэсэг нь хувийн эрх, эрх чөлөө бөгөөд энэ нь хэзээ ч үл зөрчигдөх шинжтэй байх ёстой. Үүгээрээ уг эрх, эрх чөлөө нь онцлог бөгөөд нэн чухал билээ.

Контентын хэсгээс