Байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар олж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Байлдааны галт хэрэглэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис хууль бусаар олж авах гэмт хэргийн шалтаан нөхцлийг судласны үндсэн дээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй шинжилгээ дүгнэлтийг хийж, онол практикийн ач холбогдол бүхий урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс