Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсоронгуй болох зарим асуудал сэдэвт судалгааны ажлыг хийхдээ шинжлэх ухааны аль ч салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг нийтлэг аргуудыг арга зүйн үндэс болгосон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч