Хорих ял эдлээд суллагдсан иргэдэд цагдаагийн байгууллагаас тавих захиргааны хяналтын үр нөлөөг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн зүгээс шоронгоос суллагдсан хүмүүст туслаж, дэмжин нийгэмшүүлнэ гэхээсээ илүүтэй тэднийг хянан харгалзах, захиргааны хяналтад байгаа хүний зан төрх, үйл ажиллагааны талаар тодорхойлолт гаргуулж авах; бусад үндэслэлээр түүнийг хэдийд ч дуудан ирүүлэх, зөвлөгөө өгөх, шаардлага тавих, анхааруулах төдий хэлбэрүүдийг хуульчилж шаардлагатай бол захиргааны журмаар торгох зэргээр “цээрлэл- хяналтын" шинжтэй арга хэмжээг авч байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч