Тээврийн хэрэгслийг эрэн сурвалжлах үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Эрэн сурвапжлах ажиллагааны гол онцлог шинж нь төрийн хууль сахиулах байгууллагуудын эрх мэдэлд хамаарагддагт оршино. Үүнтэй уялдуулан сураггүй алга болсон хүн болон алдагдсан эд зүйлсийг элдэв аргаар эрж хайсан, хувийн эрэл сураг тавьсан ажиллагаа нь эрэн сурвалжлах ажиллагааны ойлголтод хамаарахгүй.

Контентын хэсгээс