Олон нийтийн сүлжээний аюулгүй байдал кибер гэмт хэрэг

Бүтээлийн тайлбар

"Сүлжээ" гэж хоёр буюу түүнээс дээш хэрэглэгчийн хооронд мэдээлэл нэвтрүүлэх, дамжуулах болон хүлээн авахад хэрэглэх холбооны шугам, түүнчлэн шуудангийн илгээмжийг хүлээн авах, ялган боловсруулах, тээвэрлэх, гардуулахад зориулалттай техник хэрэгслийн иж бүрдлийг хэлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч