Монгол улс, БНХАУ-ын худалдах-худалдан авах гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын БНХАУ-тай байгуулсан нүүрс худалдах-худалдан авах гэрээнүүдийг судалж үзэхэд зүйл заалтууд нь олон улсын жишгээс хазайсан, зарим заалтуудыг ерөнхий байдлаар томьёолсон нь экспортын орлогод шууд буюу шууд бусаар, цаашлаад эдийн засгийн хөгжилд маш их сөрөг нөлөө үзүүлэхээр харагдаж байна. Ийм учраас нүүрсний худалдах-худалдан авах гэрээнүүдийг судалж, ямар нөхцөлтэйгөөр БНХАУ-руу ачигддаг, ямар зарчмаар гэрээний үнийг тогтоодог зэрэг асуудлуудыг илрүүлэх нь нүүрсний экспортын гэрээний эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдаж буй асуудлуудыг эрх зүйн хувьд анхаарах шаардлагатай гэж үзсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч