Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх гэмт хэрэг, түүний эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг нийгэм хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэх үзэл баримтлалыг улс бүр үндсэн хуулиндаа тулгуур үзэл баримтлалын нэг болгон тунхаглаж заасан байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч