Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлтийг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээлийн нөхцөлд бизнесийн байгууллагууд үйлдвэрлэл, санхүүгийн төлөвлөлтийг бизнес төлөвлөгөө, түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр зохиодог. Компани, нэгжийн үйлдвэрлэл, арилжааны болон санхүүгийн үйл ажиллагааны бүх талыг харилцан шүтэлцээнд нь авч үзэж, төлөвлөгөөт үед шийдвэрлэх асуудлуудыг томъёолон, тавьсан зорилтуудыг шийдвэрлэх аргуудыг тодорхойлсон дотоод төлөвлөлтийн баримтыг стратеги төлөвлөгөө гэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч