Шүүх эрх мэдэл ба хүний эрхийн баталгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрх нь түүний төрөлхийн буюу байгалийн шинж учир тухайн хүний зан байдал, нийгмийн харилцаанд оролцох үйл ажиллагаанаас улам тод харагддаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч