Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа, тулгамдаж буй зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Үндсэн хуулийн 19 дүгээр зүйл “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэж заажээ.

Контентын хэсгээс