Гэмт хэрэг санаатай үйлдэх үе шатны эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Ямар нэг гэмт хэрэг үйлдэх гэдэг санаа бодол хүнд нэлээн урдаас төрж болох боловч хэрэг үйлдэх санаа бодлын үүслийг санаатай гэмт хэрэг үйлдэх урьдчилсан үе шатанд оруулан үзэж болохгүй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч