Гэм буруутай эсэхэд эргэлзээ гарсан тохиолдолд эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй олгох ажиллагааны онол, практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ нь олон улсын хамтын нийгэмлэгээс тогтоож, хүлээн зөвшөөрсөн, хууль зүйн хувьд заавал даган биелэгдэх хүчин чадалтай зан үйлийн дүрэм юм.

Контентын хэсгээс