Ялтны хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй байдлын зохицуулалтын онол арга зүй

Бүтээлийн тайлбар

Ялтны хөдөлмөр, зохион байгуулалт тэднийг хөдөлмөр хийлгэх нөхцөл хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны тухай тусгайлан судалж ялтны хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны горим журам юун дээр алдагддаг болохыг судалгаан дээр гаргаж ирж түүнийг арилгах сайжруулах улам боловсронгуй болоход чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс