Цэргийн алба хаагчдын бусдад учруулсан гэмт хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, тулгуур зарчимд үндэслэн иргэний ардчилсан нийгэм байгуулах, нийгмийн амьдралыг бүхэлд нь өөрчлөхөд чиглэсэн хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, шинэчлэх, боловсронгуй болгох ажил үргэлжилсээр байна. Манай улсын төрийн цэргийн бодлого, батлан хамгаалах тогтолцоонд эрс өөрчлөлт гарч, улмаар цэргийн эрх зүй гэдэг шинэ нэр томъёо бий болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч