Тэнсэн суллагдсан этгээдэд тавих цагдаагийн байгууллагын хяналтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Эрүүгийн хууль /2002 он/-ийн 61 дүгээр зүйлд “Тэнсэгдсэн ялтанд цагдаагийн байгууллага хяналт тавина”, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай /1997 он/ хуулийн 15 дугаар зүйлд “Хорих ял эдлээд суллагдсан хүнд захиргааны хяналт тогтоох” гэсэн хэлбэрийг хуульчилж өгсөн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч